Rozpatrywanie reklamacji  

1. EFFECTOR S. A. zobowiązuje się dostarczać Klientom towar bez wad.

2. EFFECTOR S. A. ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, Poz. 93 ze zm.), w szczególności na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sklep@effector.com.pl lub na piśmie na adres Działu Obsługi Klienta EFFECTOR S. A.: EFFECTOR S. A. Dział Obsługi Klienta, ul. Młynarska 29, 29-100 Włoszczowa, z dopiskiem „Reklamacja”.

4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć EFFECTOR S. A. dowód zakupu Towaru (przykładowo: kopia paragonu lub faktury, wydruk płatności kartą płatniczą). Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku braków reklamacji EFFECTOR S. A. wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie. Wezwanie nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Klienta.

5. Reklamację  można  złożyć  korzystając  z  formularza  reklamacji  dostępnego  na  stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładkach: „Reklamacje” pod adresem:  www.sklep.effector.com.pl/reklamacje oraz „Centrum pobierania plików” pod adresem: www.sklep.effector.com.pl/centrum-pobierania . Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt EFFECTOR S. A. dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w § 8   ust. 3 niniejszego Regulaminu.

7. EFFECTOR S. A. rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną (np. usługi: „Konto Klienta”) lub nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, można składać:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@effector.com.pl;

2) pisemnie na adres: EFFECTOR S. A. Dział Obsługi Klienta, ul. Młynarska 29, 29-100 Włoszczowa;

3) telefonicznie, dzwoniąc na numer Działu Obsługi Klienta: +48 694905040,  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

8. Wskazane jest, aby reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 8 powyżej, zawierała w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na inny adres, aniżeli adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, jak również preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji (jeśli jest inny, niż informacja przesłana na wskazany adres e-mail). Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9. EFFECTOR S. A.  zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Jeśli rozpatrzenie reklamacji w terminie określonym w zdaniu pierwszym tego ustępu nie będzie możliwie, EFFECTOR S. A. powiadomi Klienta w tym okresie o przewidywanym terminie rozpoznania reklamacji. W przypadku zaistnienia braków w zgłoszeniu reklamacyjnym, EFFECTOR S. A. zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania do uzupełnienia.

Formularz reklamacji - pobierz plik.