REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO EFFECTOR S. A.

Spis treści

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Definicje

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

§ 4 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

§ 5 Ceny oferowanych Towarów

§ 6 Realizacja zamówień, płatności, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy – zwrot Towaru

§ 8 Procedura rozpatrywania reklamacji - odpowiedzialność EFFECTOR S. A.
z tytułu rękojmi z wady

§ 9 Wymiana Towaru

§ 10 Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

§ 11 Regulacje dotyczące Klientów niebędących Konsumentami (Przedsiębiorców)

§ 12 Ochrona danych osobowych

§ 13 Postanowienia końcowe

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.sklep.effector.com.pl jest prowadzony przez EFFECTOR Spółkę Akcyjną z siedzibą we Włoszczowie, ul. Młynarska 29, 29-100 Włoszczowa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103036, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6561598989, REGON: 290824489, numer BDO: 000004493.

1) Adres pocztowy: EFFECTOR S. A.,  ul. Młynarska 29, 29-100 Włoszczowa

2) Adres poczty elektronicznej: sklep@effector.com.pl

3) Numer telefonu do Działu Obsługi Klienta: +48 692 90 50 40. Pracownicy Działu Obsługi Klienta są dostępni pod wskazanym numerem telefonu w dni robocze w godz. Od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług Klient korzysta).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego, sposób wykonywania tych umów, zasady postępowania reklamacyjnego, warunki odstąpienia od umowy oraz dokonywania wymiany Towaru. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do utworzenia Konta lub złożenia Zamówienia. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego (Regulamin jest dostępny w sposób nieprzerwany w witrynie internetowej pod adresem: www.sklep.effector.com.pl/regulamin-sklepu, w sposób umożliwiający Klientowi jego pozyskanie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności).

3. Informacje prezentowane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez EFFECTOR S. A. do Klienta. Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.

4. EFFECTOR S. A. informuje, że korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z Działem Obsługi Klienta, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności do przeglądania asortymentu Sklepu i składania Zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej:

a) Mozilla  Firefox  w  wersji  60.0  lub  nowszej  z  włączoną  obsługą  appletów  Javy,

JavaScript i cookies lub

b) Google  Chrome  w  wersji 65.0 lub  nowszej z  włączoną  obsługą  appletów  Javy,

JavaScript i cookies lub

d) Opera w wersji 52.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

e) Apple Safari 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1360 x 1024 pikseli.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie Internetowym, EFFECTOR S. A. podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące do zapobiegania pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. EFFECTOR S. A. zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLay).

6. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest w szczególności do:

1) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;

2) niezamieszczania w ramach Sklepu Internetowego niezamówionych treści o charakterze handlowym (spam), jak również jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym;

3) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

5) wykorzystywania treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku,

7. EFFECTOR S. A. rekomenduje Klientom stosowanie właściwych środków technicznych minimalizujących wystąpienie zagrożeń związanych z pozyskaniem lub wprowadzeniem do systemu teleinformatycznego szkodliwego oprogramowania, w szczególności stosowanie programów antywirusowych i zapory sieciowej typu firewall. 

§ 2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy przez nie rozumieć:

1. EFFECTOR S. A., EFFECTOR lub Sprzedawca - EFFECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie przy ul. Młynarskiej 29, 29-100 Włoszczowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103036, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6561598989, REGON: 290824489, numer BDO: 000004493.

2. Sklep Internetowy  lub Sklep  – sklep internetowy prowadzony przez EFFECTOR S. A. dostępny w witrynie internetowej: www.sklep.effector.com.pl;

3. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa zamówienie w Sklepie;

5. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, Poz. 93 ze zm.; dalej także: Kodeks cywilny);

6. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których EFFECTOR S. A. zobowiązany jest skompletować zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy

 zamówiony Towar przewoźnikowi i dostarczy

 go za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu;

7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; ilekroć w niniejszym Regulaminie określony zostanie termin w dniach, rozumie się przez to dni robocze;

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania Zamówienia, sposób zapłaty, sposób i miejsce dostarczenia towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

9. Newsletter - usługa EFFECTOR S. A. polegająca na wysyłaniu Klientom i Użytkownikom Sklepu Internetowego, za ich uprzednią wyraźną zgodą, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Sklepu, na podany przez Klienta lub Użytkownika adres poczty elektronicznej.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. EFFECTOR S. A. świadczy drogą elektroniczną usługę korzystania z bezpłatnych usług, w szczególności z usługi prowadzenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientowi korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego po zalogowaniu się.

3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu Internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie Internetowym ma możliwość w szczególności: śledzenia statusu złożonego zamówienia, śledzenia historii zamówień.

5. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu Internetowego pod adresem www.sklep.effector.com.pl zakładki „Logowanie” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie Internetowym wymaga wypełnienia i zaakceptowania formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu. W celu dokonania rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie go przez Klienta, a także zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod adresem:  www.sklep.effector.com.pl/polityka-prywatnosci. Podanie w formularzu rejestracyjnym danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne lecz niezbędne do założenia Konta Klienta, obsługi zamówień złożonych w Sklepie Internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest niezbędne do założenia Konta Klienta lub realizacji innych usług na rzecz Klienta.

7. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez EFFECTOR S. A. wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu Internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia przez Klienta żądania usunięcia Konta. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez obowiązku ponoszenia kosztów, przez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@effector.com.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy EFFECTOR S. A. wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

8. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

9. EFFECTOR S. A. może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą w szczególności:

1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje;

2) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam) lub treści o charakterze bezprawnym;

3) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie.

10. EFFECTOR S. A. może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.

11. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta na skutek oświadczenia złożonego przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron, będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu Internetowego.

12. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed rozwiązaniem umowy.

§ 4 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem:  www.sklep.effector.com.pl.

2. Niezbędnym elementem procedury zawarcia umowy sprzedaży jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności uniemożliwia nabycie towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego EFFECTOR S. A.

3. Elementem procesu składania Zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

4. W celu złożenia Zamówienia, Klient powinien postępować w następujący sposób:

a) Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia.

b) Klient posiadający Konto Klienta potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient nieposiadający Konta każdorazowo wypełnia formularz Zamówienia w zakresie danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży. Podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić Sprzedawcy realizację Umowy;

c) Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy.

d) Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy;

e) Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu. W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, Klient zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu;

f) Klient przesyła Zamówienie za pomocy udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (przycisk: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”);

g) Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient może dodawać lub usuwać Towar z Koszyka.

h) W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności;

i) Po złożeniu Zamówienia, na podany przez Klienta adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz przyjęcia go do realizacji bądź informacji o braku możliwości jego przyjęcia. Po przyjęciu Zamówienia do realizacji Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.

5.      Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia warunków Umowy („Potwierdzenie

         Zamówienia”) przesłanego przez EFFECTOR S. A. na podany przez Klienta adres e-mail.

6. W formularzu Zamówienia należy wskazać:

1) imię i nazwisko oraz adres Klienta,

2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

3) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.

7. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym może zostać dostarczony wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę towaru i inne niezbędne koszty (w szczególności koszty dostawy), jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.sklep.effector.com.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

9. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” - Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Edytuj” widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania zamówienia.

10. Złożenie Zamówienia następuje po skompletowaniu Zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, wypełnieniu formularza Zamówienia, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz podaniu danych koniecznych do realizacji umowy sprzedaży towaru. Złożenie Zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Ponadto, złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie EFFECTOR S. A. oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru będącego przedmiotem Zamówienia.

11. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia (lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta), zostanie niezwłocznie wysłana przez EFFECTOR S. A. wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a EFFECTOR S. A. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji.

12. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu max. 2 dni roboczych od otrzymania od EFFECTOR S. A.  wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w ust. 12 powyżej. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, zamówienie jest anulowane, o czym EFFECTOR S. A. informuje Klienta. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem Zamówienia.

13. Klient, który przy złożeniu Zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego Towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.

14. Klient, który złożył Zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować Zamówienie (Klientowi przysługuje umowne prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży) do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki z przedmiotem Zamówienia do Klienta. Oświadczenie woli o anulowaniu Zamówienia może zostać złożone przez przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres email: sklep@effector.com.pl . Powyższe uprawnienie do anulowania Zamówienia (umowne prawo do odstąpienia od umowy) nie narusza ani nie ogranicza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, o którym mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.

15. W odniesieniu do Towarów objętych wyprzedażą lub inną ofertą promocyjną, EFFECTOR S. A. zastrzega prawo anulowania Zamówienia, o czym niezwłocznie zawiadomi Klienta.

§ 5 Ceny oferowanych Towarów

1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają należności publicznoprawne, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane na stronie internetowej Sklepu Internetowego dotyczą jednej sztuki towaru (lub pary/kompletu – w przypadku niektórych Towarów).

2. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia Towaru. Koszty dostarczenia zamówionego Towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej jego wartości. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia.

3. Informacje o cenie towaru, cechach i istotnych właściwościach towaru są dostępne na stronie internetowej Sklepu i zamieszczane przy prezentowanym Towarze. Ceny Towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w podsumowaniu Zamówienia w trakcie składania Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

5. Ceny Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmiany ceny.

§ 6 Realizacja Zamówień, płatności, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

1. Towary  zamawiane  za  pośrednictwem  Sklepu  internetowego  dostarczane są w dni robocze,  na  obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

2. Aktualnie dostępne sposoby płatności, w tym elektroniczne, określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Sposoby płatności” pod adresem www.sklep.effector.com.pl/sposoby-platnosci, a także na stronie internetowej pod adresem www.przelewy24.pl . Ponadto, aktualnie dostępne sposoby płatności są prezentowane do wyboru na początku procedury składania Zamówienia.

3. Aktualnie dostępne sposoby dostawy określone są na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Sposób dostawy” pod adresem www.sklep.effector.com.pl/sposob-dostawy . Ponadto, aktualnie dostępne sposoby dostawy oraz jej koszty są prezentowane do wyboru na początku procedury składania zamówienia, przed złożeniem zamówienia.

4. Liczba dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego podana zostanie w potwierdzeniu Zamówienia wysłanym do Klienta.

5. Początek biegu terminu realizacji Zamówienia liczony jest:

a) w przypadku wybrania przez Klienta płatności przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – od dnia wysłania przez EFFECTOR S. A. do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji,

b) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu Zamówienia płatności z góry , przelewem internetowym bankowości elektronicznej lub przelewem tradycyjnym – odpowiednio: od dnia otrzymania przez EFFECTOR S. A. potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez  Klienta lub od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowych EFFECTOR S. A.

c) Obejmujący przedmiot zamówienia dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) w formie papierowej zostanie doręczony Klientowi wraz z Zamówieniem. 

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy – zwrot Towaru

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Poz. 827 ze zm.). Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 i 8 poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się z dniem dostarczenia Klientowi Towaru lub – w przypadku umowy o świadczenie Usług – z dniem jej zawarcia. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej.

3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu korzystając ze wzoru oświadczenia udostępnionego przez EFFECTOR S. A. na stronie Sklepu, jednakże zachowanie tej formy nie jest obowiązkowe. Konsument może poinformować EFFECTOR S. A. o swojej decyzji  także za pośrednictwem panelu klienta znajdującego się po zalogowaniu, w zakładce Moje Konto za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@effector.com.pl lub przez wysłanie pisma pocztą tradycyjną na adres: EFFECTOR S. A. Dział Obsługi Klienta ul. Młynarska 29, 29-100 Włoszczowa, z dopiskiem „Zwrot”.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim EFFECTOR S. A. przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem ma obowiązek niezwłocznie zwrócić towar EFFECTOR S. A., nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował EFFECTOR S. A. o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: EFFECTOR S. A., Dział Obsługi Klienta, ul. Młynarska 29, 29-100 Włoszczowa, z dopiskiem „Zwrot”.

6. Klient będący Konsumentem zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7. W przypadku odstąpienia od umowy EFFECTOR S. A. niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez EFFECTOR S. A.

8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez EFFECTOR S. A. przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Klient będący Konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. EFFECTOR S. A. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru.

10. Konsument  ponosi  odpowiedzialność  za  zmniejszenie  wartości  rzeczy  będące  wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8  Procedura rozpatrywania reklamacji  - odpowiedzialność EFFECTOR S. A.

z tytułu rękojmi z wady

1. EFFECTOR S. A. zobowiązuje się dostarczać Klientom towar bez wad.

2. EFFECTOR S. A. ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, Poz. 93 ze zm.), w szczególności na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sklep@effector.com.pl lub na piśmie na adres Działu Obsługi Klienta EFFECTOR S. A.:   EFFECTOR S. A. Dział Obsługi Klienta, ul. Młynarska 29, 29-100 Włoszczowa, z dopiskiem „Reklamacja”.

4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć EFFECTOR S. A. dowód zakupu Towaru (przykładowo: kopia paragonu lub faktury, wydruk płatności kartą płatniczą). Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku braków reklamacji EFFECTOR S. A. wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie. Wezwanie nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Klienta.

5. Reklamację  można  złożyć  korzystając  z  formularza  reklamacji  dostępnego  na  stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładkach: „Reklamacje” pod adresem:  www.sklep.effector.com.pl/reklamacje oraz „Centrum pobierania plików” pod adresem: www.sklep.effector.com.pl/centrum-pobierania . Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt EFFECTOR S. A. dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w § 8   ust. 3 niniejszego Regulaminu.

7. EFFECTOR S. A. rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną (np. usługi: „Konto Klienta”) lub nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, można składać:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@effector.com.pl;

2) pisemnie na adres: EFFECTOR S. A. Dział Obsługi Klienta, ul. Młynarska 29, 29-100 Włoszczowa;

3) telefonicznie, dzwoniąc na numer Działu Obsługi Klienta: +48 694905040,  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

9. Wskazane jest, aby reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 8 powyżej, zawierała w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na inny adres, aniżeli adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, jak również preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji (jeśli jest inny, niż informacja przesłana na wskazany adres e-mail). Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

10. EFFECTOR S. A.  zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Jeśli rozpatrzenie reklamacji w terminie określonym w zdaniu pierwszym tego ustępu nie będzie możliwie, EFFECTOR S. A. powiadomi Klienta w tym okresie o przewidywanym terminie rozpoznania reklamacji. W przypadku zaistnienia braków w zgłoszeniu reklamacyjnym, EFFECTOR S. A. zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania do uzupełnienia.

§ 9  Wymiana Towaru

1. EFFECTOR S. A. umożliwia Klientowi dokonanie wymiany zakupionego za pośrednictwem Sklepu Internetowego Towaru na inny w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia. Żądanie wymiany należy zgłosić:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@effector.com.pl;

2)  pisemnie na adres: EFFECTOR S. A. Dział Obsługi Klienta, ul. Młynarska 29, 29-100 Włoszczowa;

2. Klient uprawniony jest do wymiany Towaru na inny, znajdujący się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego EFFECTOR S. A.

3. Wymianie podlega jedynie Towar oryginalnie zapakowany, niezniszczony i nienoszący śladów użytkowania. EFFECTOR S. A. odmówi dokonania wymiany, jeśli Towar nie będzie spełniał warunków określonych w zdaniu poprzednim.

4.  Prawo wymiany Towaru nie przysługuje w odniesieniu do Towaru wytworzonego na indywidualne Zamówienie Klienta.

5. W celu wymiany Towaru, Klient powinien wypełnić i podpisać formularz wymiany dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładkach: „Zwrot i wymiana” pod adresem: oraz „Centrum pobierania plików” pod adresem www.sklep.effector.com.pl/centrum-pobierania , odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę, a także dołączyć dowód zakupu (kopia faktury lub paragonu) oraz potwierdzenie wykonania przelewu na kwotę konieczną do pokrycia kosztów wysyłki nowego Towaru. Towar w ramach wymiany powinien zostać przesłany do EFFECTOR S. A. przesyłką rejestrowaną, której koszt ponosi Klient, na następujący adres: EFFECTOR S. A. Dział Obsługi Klienta, ul. Młynarska 29, 29-100 Włoszczowa, z dopiskiem: „Wymiana”.

6. W przypadku braku dostępności Towaru podlegającego wymianie, Klient będzie uprawniony do wyboru innego Towaru lub do odstąpienia od wymiany. W razie odstąpienia od wymiany Towar jest zwracany Klientowi na jego koszt.

7. W razie wymiany na Towar o cenie niższej, zwrot pieniędzy na rzecz Klienta nastąpi w ciągu 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient przy zakupie Towaru, zaś w przypadku wymiany na Towar o cenie wyższej, Sprzedawca dokona wymiany Towaru po odnotowaniu wpłaty kwoty stanowiącej różnicę cen.

§ 10 Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uok ik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a EFFECTOR S. A, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m. in. Federacji Konsumentów (bezpłatny numer infolinii: +48 800 007 007), Stowarzyszenia Konsumentów Polskich (adres e-mail: porady@dlakonsumentow.pl).

3. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a EFFECTOR S. A.:

1) zwrócenie się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

2) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu;

3) skorzystanie z unijnej platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

4. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Kielcach: www.wiihkielce.pl. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

5. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

6. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny.

§ 11 Regulacje dotyczące Klientów niebędących Konsumentami (Przedsiębiorców)

1.        Z chwilą wydania przez EFFECTOR S. A. Towaru przewoźnikowi, przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem, w tym ryzyko jego przypadkowego uszkodzenia lub utraty. W takim przypadku, EFFECTOR S. A. nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Towaru powstałe od chwili przyjęcia go do przewozu przez przewoźnika do momentu wydania go Klientowi. EFFECTOR S. A. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towaru.

2.         W przypadku dostarczenia Towaru Klientowi za pośrednictwem przewoźnika, Klient nie będący Konsumentem zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W razie stwierdzenia uszkodzenia Towaru podczas przewozu, Klient powinien dokonać wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia. Odstąpienie od umowy może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do EFFECTOR S. A.

4. W zakresie usług świadczonych przez EFFECTOR S. A. drogą elektroniczną (m. in. usługa: „Konto Klienta”), EFFECTOR S. A. może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez złożenie Klientowi stosownego oświadczenia.

5. EFFECTOR S. A. zastrzega prawo żądania dokonania przez Klienta niebędącego Konsumentem przedpłaty całości lub części ceny należnej za zakupiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego Towar.

6.         Odpowiedzialność EFFECTOR S. A. obejmuje szkody rzeczywiste wynikające z nienależytego wykonania zobowiązania wobec Klienta niebędącego Konsumentem i nie obejmuje jakichkolwiek szkód pośrednich, w tym utraconych korzyści, kosztów wymiany wadliwego Towaru, etc. 

7.         Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy EFFECTOR S. A. a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę EFFECTOR S. A.

§ 12 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników Sklepu Internetowego jest EFFECTOR S. A. z siedzibą we Włoszczowie, ul. Młynarska 29, 29-100 Włoszczowa,  KRS: 0000103036, NIP : 6561598989, REGON : 290824489, tel. 413942799, e-mail: sekretariat@effector.com.pl.

2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez EFFECTOR S. A. określa „Polityka prywatności” dostępna pod adresem: sklep.effector.com.pl/polityka-prywatnosci.html Klient i Użytkownik Sklepu Internetowego zobowiązany jest do zapoznania się z treścią postanowień Polityki Prywatności.

§ 13  Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących.

2. Umowa sprzedaży i umowa o świadczenie usług zawierane są w języku polskim.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce: „Regulamin” pod adresem: www.sklep.effector.com.pl/regulamin-sklepu  w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

4.  EFFECTOR S. A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Klienci są informowani przez umieszczenie na stronie głównej Sklepu Internetowego www.sklep.effector.com.pl informacji o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Termin wejścia w życie zmian nie może być krótszy niż 14 kolejnych dni kalendarzowych od daty ich ogłoszenia. Klienci korzystający z usługi: Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wobec Klienta wiążący, o ile Klient w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu (lub ogłoszenia zmian) nie zawiadomi EFFECTOR S. A. o braku akceptacji zmian. 

5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

6. Załącznikiem do Regulaminu jest Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego EFFECTOR S.A.

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(dla Klientów będących Konsumentami)

I. Prawo odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej z EFFECTOR S.A. za pośrednictwem Sklepu Internetowego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

b) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, dostarczanych osobno,

c) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

d) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie informacji o wykonaniu przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę, to jest: EFFECTOR  S.A.  z siedzibą we Włoszczowie, ul. Młynarska 29, 29-100 Włoszczowa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103036, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6561598989, REGON: 290824489, numer BDO: 000004493 o odstąpieniu od umowy w drodze jednostronnego oświadczenia, wysłanego drogą elektroniczną na adres: sklep@effector.com.pl lub pismem nadanym pocztą tradycyjną na adres: EFFECTOR S. A. Dział Obsługi Klienta, ul. Młynarska 29, 29-100 Włoszczowa, z dopiskiem „Zwrot”.

3. Oświadczenie o odstąpieniu  może być złożone przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem: sklep@effector.com.pl/zwroty-i-wymiany , jednak nie jest to obowiązkowe. 

II. Skutki odstąpienia od umowy

1. W razie odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności za nabyty Towar, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie Internetowym EFFECTOR S.A.), niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Państwa  oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. EFFECTOR S. A. zastrzega prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania.

3. Zwracany Towar winien zostać odesłany przez Państwa niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Państwa oświadczenia o odstąpieniu umowy. Dla zachowania terminu, wystarczające jest odesłanie Towaru przed upływem terminu 14 dni na adres: EFFECTOR S.A. Dział Obsługi Klienta, ul. Młynarska 29, 29-100 Włoszczowa, z dopiskiem „Zwrot”.

4. Klient zwracający Towar zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w szczególności koszt przesyłki i podatki związane ze zwrotem towaru.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.